Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

METODYCZNO - PROGRAMOWA

"CHODŹ, POMALUJ SWÓJ ŚWIAT ..."

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

REALIZOWANEJ W KLASACH I - III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W PIGŁOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I 2020/2021

Opracowała: mgr Małgorzata Padarz

Pigłowice 2019

Innowacja pedagogiczna "Chodź, pomaluj swój świat..."

I Wstęp - uzasadnienie

Wychowanie przez sztukę to nieodłączny element wszechstronnego wychowania człowieka. Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.
Dzięki sztuce możemy rozwijać procesy poznawcze, wzbogacać kulturę uczuć, organizować proces prawidłowej percepcji, wzbogacać wyobraźnię i kształtować postawę estetyczną. 
Edukacja plastyczna w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest jednym z elementów wpływających na rozwój wrażliwości estetycznej 
dzieci, a także na ogólny rozwój ich właściwości psychofizycznych. Pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego i emocjonalnego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu, wzbogaca przeżycia, wyzwala inicjatywę twórczą. 
Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.
Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość.
Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace.

W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały dziecięcy świat, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania, wycinania. Przecież to rysunek pozwala dzieciom wyrazić się w pełni i oswoić z czystą kartką. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat.

II CELE INNOWACJI

OGÓLNE
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów
- pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych  

SZCZEGÓŁOWE
- pobudzenie wyobraźni, fantazji, pomysłowości, kreatywności i inwencji twórczej
- rozwijanie zdolności manualnej oraz percepcji wzrokowej
- zapoznanie z różnorodnymi technikami , materiałami plastycznymi i wytworami sztuki artystycznej
- wzbogacanie doświadczeń dziecka
- tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ucznia
- wyposażenie w ogólną wiedzę o dziedzinach sztuk plastycznych
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz cieszenie się uzyskanym efektem - umiejętne współpracowanie w grupie - zwracanie uwagi na staranność i estetykę wykonywanych prac - wdrażanie do wytrwałości i konsekwencji w działaniu - podniesienie poziomu samoakceptacji
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
- rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inwencji i umiejętności planowania zadań
- stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozwija aktywność twórczą - zachęcenie dzieci mniej uzdolnionych plastycznie do podejmowania działań na miarę swoich możliwości.

Opis celu innowacji:

Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Program innowacji przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego, obejmującego klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna, realizowana w formie kształcenia zintegrowanego. Zajęcia będą
odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych (koło plastyczne), 2 godziny tygodniowo.

Ważną zasadą jest zasada dobrowolności, gdyż ucznia nie można zmusić do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, bo brak chęci z jego strony nie przyniesie w pracy żadnych rezultatów. Ważna jest też zasada atrakcyjności zajęć.

Właściwą realizację programu wyznacza baza materiałowa, dlatego niezbędnym warunkiem wdrażania innowacji będzie współpraca z rodzicami, ich dobrowolny wkład w zbiórkę potrzebnych materiałów. Zaangażowanie i poparcie ze strony rodziców jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Program ma charakter otwarty, można go modyfikować do potrzeb i możliwości dzieci.


III Metody pracy z uczniami:

- metody eksponujące
- metody problemowe
- metody podające
- metody aktywizujące

Formy pracy:

- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa


Techniki pracy:
Przykładowe techniki plastyczne stosowane w pracy z dziećmi:

- techniki rysunkowe:
• rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, bambino, pastelami, markerami
• rysowanie nitką (przyklejanie kolorowych włóczek, sznurków, tasiemek)
• rysowanie patykiem (patyki różnej grubości i rożnie ściętej końcówce)
• rysowanie kolorową kredą i węglem

- techniki malarskie:
• malowanie pastelami na jasnym i ciemnym tle
• malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi na małych i dużych formatach, na papierze o różnej fakturze, folii i szkle
• malowanie kolorowymi tuszami na suchym i mokrym podłożu
• malowanie plasteliną

- techniki graficzne:
• odbijanie gazetą
• wycinanie z kolorowego papieru, z kawałków tkanin, wycinanek samoprzylepnych
• wyklejanki z użyciem materiałów naturalnych (suszone, liście, kwiaty, trawy, piasek, kasze, makarony, itp.

- techniki rzeźbiarskie:
• lepienie z plasteliny, gliny, masy solnej, modeliny
• formowanie z drutu (motyle, kwiaty, zwierzęta)
• origami – składanie papieru
• konstruowanie przestrzenne
• techniki mieszane - kolaż

V PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
Osiąganie zamierzonych celów jest możliwe w trakcie realizacji zaplanowanych działań plastycznych. Planowanie i ustalanie zasad plastycznych powinno odbywać się wspólnie z uczniami i uwzględniać ich potrzeby, zainteresowania i możliwości. Odpowiednio dobrane metody, formy i środki dydaktyczne oraz atmosfera powinny wpłynąć zachęcająco na uczniów.
Zajęcia plastyczne nieobowiązkowe muszą być pozbawione lęku, nudy i przymusu. Powinny być kształcące i przyjazne dzieciom uczęszczającym na nie.
Osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
• Odpowiedni dobór tematów zajęć
• Oparte na swobodnym wyrażaniu kreską i plamą przeżyć i uczuć
• Realizacja zadań z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, poznanie nowych technik
• Umiejętności pracy indywidualnej i grupowej
• Kontakt bezpośredni lub pośredni z oryginalnymi dziełami sztuki
• Stworzenie dobrej atmosfery
• Uczestnictwo w przedstawieniach, konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych
• Organizowanie wystaw w szkole, gazetek, dekoracji korytarzy
• Udział w wycieczkach – warsztaty w plenerze
• Przygotowanie dekoracji okolicznościowych, scenografii i rekwizytów
• Gromadzenie pamiątek rodzinnych, rekwizytów, roślin suszonych i przedmiotów do martwej natury.

VIII OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ

Praca uczniów w zespole oceniana jest na bieżąco, w formie słownej podczas i po zakończeniu zajęć. Ważne jest, aby to była pozytywna pochwała ze szczególnym wskazaniem tych elementów, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować. Istotna jest pochwala i wskazanie dobrych stron i rozwiązań ucznia, np. oryginalność, ciekawa kolorystyka, dobra kompozycja itp. Nie wolno dopuścić do negowania i wyśmiewania czyjeś pracy twórczej.
Dobre rezultaty przynosi informowanie ucznia co jakiś czas o jego postępach. Oceną w formie pisemnej są dyplomy, wyróżnienia, gratulacje i nagrody za udział w konkursach plastycznych.
Powyższe formy oceniania są wystarczające, aby motywować uczniów do pracy i bezstresowego uczestnictwa w pracach kola plastycznego.


Przewidywane efekty:

Uczeń potrafi:
• Wyrazić uczucia i emocje za pomocą podstawowych środków wyrazu plastycznego
• Dobierać materiały, narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki
• Przygotować własny warsztat pracy zgodnie z działaniem
• Stosować rożne techniki plastyczne poszukujące nowych rozwiązań
• Potrafi swobodnie mówić o swoich pomysłach dotyczących sposobów rozwiązań plastycznych
• Potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe, potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z plastyką
• Realizować własne pomysły i umie je zaprezentować
• Dostrzegać i wyrazić w swojej pracy plastycznej piękno otaczającej rzeczywistości
• Jest sprawny manualnie, swobodnie posługuje się nożyczkami, piórkiem, patykiem, pędzlem, potrafi dokładnie zamalować płaszczyzny, lepi, modeluje, skleja
• Wyzbywać się różnych zahamowań, być śmiały
• Reprezentować szkołę w konkursach
• Potrafi być bardziej spostrzegawczy
• Potrafi oceniać uzyskane efekty w swojej pracy przedstawiając mocne i słabe strony
• Ma rozbudzoną wyobraźnię, jest aktywny i twórczy
• Rozwija swoje uzdolnienia i współpracę w grupie

EWALUACJA Formy ewaluacji:

- obserwacja postępów dziecka w wykonywaniu prac plastycznych - poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia
- prezentowanie prac indywidualnych i grupowych uczniów na wystawach szkolnych, stronie internetowej szkoły

- dyskusja z grupą na zajęciach podsumowujących: co udało się , a czego nie udało się zrealizować. - aktywny udział dzieci w konkursach plastycznych


Ewaluacja powinna być dla nauczyciela podstawą do samooceny swojej pracy, do refleksji nad własnymi kompetencjami, do przemyśleń nad możliwością udoskonalenia zajęć. Prace plastyczne dzieci to kopia wiedzy o ich rozwoju, myślach i uczuciach. Należy zrobić wszystko, aby uczniowie potrafili otworzyć się, aby ich rozwój artystyczny był mądrze stymulowany.

IX. Tematyka zajęć - propozycje

L.p.

Temat i technika

Materiały

1.

Ustalenie regulaminu kółka. Zajęcia organizacyjne.

------------------------

2.

Wakacyjny pejzaż - swobodne posługiwanie się plamą barwną na płaszczyźnie.

Kartka z bloku technicznego, farby plakatowe, pędzle różnej wielkości.

3.

Zabawy kolorami. Barwy podstawowe, pochodne, ciepłe i zimne.

Farby plakatowe, pędzle, blok rysunkowy, paleta.

4.

Sad jesienią - ciekawy sposób przedstawienia drzew owocowych. Rysunek kredką na papierze ściernym

Papier ścierny, kredki ołówkowe lub pastele suche, lakier do włosów.

5.

Jesienne róże. Modelowanie liści w kształcie róż - sztuka origami.

Liście klonu, nici , druciki, krepa, wstążki, jarzębina.

6.

Czarodziejskie drzewo obfitości - rzeźba. Bryła jako środek wypowiedzi plastycznej.

Plastelina, druty, wstążki, korale, guziki, cekiny itp.

7.

Jesienne bukiety - kompozycja przestrzenna.

Ozdobna doniczka ceramiczna, gąbka do suchych kwiatów, ususzone kwiaty, trawy, liście itp.

8.

Dywan z jesiennych liści - tworzenie barwnej kompozycji z materiału przyrodniczego - technika stemplowania.

Ususzone liście różnych drzew, farby plakatowe, pędzle.

9.

Owoce jesieni - malowanie na folii.

Folia - koszulki, farby do malowania na folii (Windows).

10.

Kleksy - stworki - prehistoryczne dinozaury. Rozdmuchiwanie kropel farby i domalowywanie brakujących szczegółów.

Farby plakatowe lub akwarele, blok techniczny, pędzle cienkie i grube, kolorowe flamastry.

11.

Idzie smutna jesień. Technika "mokre w mokrym".

Blok techniczny, farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle.

12.

Górnicy przy pracy - rysowanie węglem. Posługiwanie się jednobarwną linią i plamą.

Kartki, węgiel.

13.

Mikołaj - wykonanie płaskiej formy użytkowej techniką origami.

Kolorowy papier ksero, klej, nożyczki.

14.

Ozdoby choinkowe: łańcuch, gwiazdy, ptaki - wycinanie, składanie, klejenie.

Bibuła, słomki, kolorowe papiery, klej, nożyczki.

15.

Królowa Zima - collage.

Bandaż, wata, koronki, farby, srebrne kartki, niebieskie kartki.

16.

Pejzaż zimowy - malowanie farbą klejową (barwy zimne).

Farba klejowa, barwy zimne, plastikowe sztućce.

17.

Karnawałowe maski - płaskie forma użytkowa.

Szablony masek, brokat, blok techniczny, konfetti, cekiny, piórka itp.

18.

Słynne budowle - malowanie tuszem i pastelami olejnymi.

 

Zdjęcia i ilustracje słynnych budowli, arkusze papieru, czarny tusz, pastele.

19.

"Podwodny świat" - "mokre na mokrym" - malowanie akwarelami.

Albumy, filmy przedstawiające podwodną roślinność i zwierzęta.

20.

Egzotyczne ryby - modelowanie z folii aluminiowej.

Folia aluminiowa, przezroczysta taśma samoprzylepna, różnokolorowe foliopisy, nożyczki.

21.

Węże - odrysowywanie, malowanie, odciskanie, wycinanie.

Szablony, farby, gąbka.

22.

Barwne motyle - odbijanki symetryczne, symetria jednoosiowa.

Kartka papieru technicznego, farby, pędzle, paleta.

23.

Moje ulubiona postać literacka - technika dowolna.

Materiały plastyczne do wyboru przez ucznia.

24.

Laurka dla Babci i Dziadka. - techniki mieszane.

Materiały różne w zależności od kreatywności wykonawcy.

25.

Zwierzątko, które darzę największą sympatią - formowanie rzeźby z masy solnej.

Masa solna, farby, pędzle.

26.

Plakat w obronie Ziemi - projektowanie i wykonanie płaskich form użytkowych.

Farby plakatowe, kredki, tusz, wycinki z barwnych czasopism adekwatne do tematu.

27.

Wiosna - praca malarska inspirowana muzyką.

Nagranie utworu A. Vivaldiego "Wiosna", malowanie farbami plakatowymi.

28.

Pomysłowe pisanki - wykonanie wg inwencji twórczej dziecka.

Materiały dowolne wg uznania.

29.

Tęcza nad łąką - malowanie farbami plakatowymi. Wyróżnianie i zestawianie barw chromatycznych.

Kartki papieru, farby plakatowe.

30.

Kwitnący sad - technika "mokre w mokrym".

Kartki papieru, farby akwarelowe, pędzle

31.

32.

33.

34.

Prezent dla Mamy i Taty - malowanie na folii.

Farby do malowania na folii, (Windows), folia.

35.

Kwiecista łąka - kolaż, technika palcowania.

Bibuła, wycinki z kolorowych czasopism, rośliny łąkowe, blok techniczny, farby plakatowe.

36.

Moje wakacyjne marzenia - technika dowolna.

Wybór materiałów wg uznania ucznia.

Większość zaproponowanych tematów będzie realizowana na dwóch godzinach lekcyjnych. Czas wykonania może być wydłużony w zależności od rodzaju działalności plastycznej oraz ze względu na różne tempo pracy dzieci.

Ponadto jestem otwarta na propozycje ze strony dzieci. Tak, więc powyższy plan działań plastycznych można modyfikować i dostosowywać do potrzeb i kreatywności dzieci.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/virt102008/domains/piglowice.pl/public_html/modules/mod_jmod_slider/mod_jmod_slider.php on line 13