Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

CZYTANIE JEST COOL”

Nikt nie rodzi się czytelnikiem,

czytelnika trzeba wychować...”

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 1. Założenia organizacyjne:

Nazwa innowacji: „Czytanie jest cool”

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Termin realizacji: 02.09.2019r.-24.06.2022 r.

Autorzy: Anna Marczak, Sylwia Antkowiak

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pigłowicach klasy I-III oraz dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego.

Projekt ,,Czytanie jest cool” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na poszczególne etapy edukacyjne: dla dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

Innowacja będzie realizowana podczas lekcji bibliotecznych, a także na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i zajęciach pozalekcyjnych.

Innowacja będzie realizowana w ciągu trzech lat.

II. Założenia programowe

O pozytywnych skutkach czytania książek wie chyba każdy z nas. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. Głównym konkurentem książki dla dzieci stał się komputer, telewizja czy smartfon, dlatego założeniem naszej innowacji jest uczynienie z czytania sposobu na spędzanie wolnego czasu.

 1. CELE INNOWACJI:

CEL GŁÓWNY:

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką, czasopismem czy blogiem literackim.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie nawyków czytelniczych;

 • wyrabianie szacunku do literatury;

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

 • wprowadzenie dzieci w świat literatury;

 • ukazanie uczniom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych;

 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek;

 • nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;

 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko-teatralne, plastyczne i wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w klasie;

 • zapoznanie dzieci z biblioteką;

 • wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek;

 • zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi; stwarzanie okazji do samodzielnego czytania;

 • rozumienie poleceń i rozwiązywanie zadań zgodnie z instrukcją; integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę;

 • zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do pracy twórczej, która zachęca do czytania;

 • sięganie do różnych źródeł informacji technologii informacyjnej, w tym korzystanie z biblioteki szkolnej;

 • rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów; rozwijanie wiary we własne możliwości;

 • stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi;

 • rozwijanie wrażliwości na różne formy ludzkiej działalności sferze kultury obejmującej przekaz literacki, plastyczny, muzyczny;

 • propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych;

 • kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej oraz pozaszkolnej;

 • poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką; podejmowanie działań twórczych samodzielnie lub zespołowo;

 • profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym;

 • wspomaganie i usprawnianie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków;

 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego;

 • usprawnianie aparatu oddechowego i oddechowo – fonacyjnego;

 • zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem prawidłowej wymowy;

 • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,

 • wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości i kształtowanie pozytywnej samooceny.

 1. METODY I FORMY PRACY:

Wychodząc z założenia, że nie istnieje jedna metoda oddziałująca na każdego ucznia, przyjmujemy, że stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie jest najlepszym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci na równym poziomie i w podobnym czasie, a mimo to w indywidualnym tempie. Służyć temu będą różne formy i metody pracy, z przewagą metod aktywizujących.

 1. METODY I FORMY NAUCZANIA:

 • głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy przez nauczycieli, rodziców lub starsze rodzeństwo;

 • zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich; zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury;

 • organizowanie przedstawień i inscenizacji;

 • prezentowanie książek w kącikach czytelniczych; zorganizowanie bajkowego balu przebierańców; lekcje biblioteczne;

 • organizowanie konkursów (plastycznego, czytelniczego, recytatorskiego); organizowanie wycieczek do teatru na przedstawienia;

 • gazetki promujące czytelnictwo oraz ćwiczenia logopedyczne;

 • pedagogizacja rodziców na temat głośnego czytania dzieciom;

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rodzica, starszego kolegi;

 • prowadzenie rozmów na temat czytanych tekstów literackich;

 • korzystanie z biblioteki szkolnej oraz publicznej;

 • prezentowanie lektury w różnych formach;

 • wypowiadanie się na temat ilustracji i tekstów;

 • wyrażanie przeżyć w formie plastycznej inspirowanych treścią utworów literackich; śpiewanie piosenek o treści związanej z literaturą dla dzieci;

 • ćwiczenia ortofoniczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, logorytmiczne, usprawniające motorykę narządów mowy, kształcące słuch fonemowy i autokontrolę słuchową;

 • pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych;

 • uczulanie miejsc artykulacji;

 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.

 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • wzrost czytelnictwa – uczniowie wypożyczają więcej książek, poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, wzrost zrozumienia tekstów i poleceń;

 • wyciszenie i poprawa koncentracji, wyrażanie własnych refleksji;

 • wzrost poczucia własnej wartości;

 • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;

 • wzrost zaangażowania w życie społeczne;

 • wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania;

 • zainteresowanie pracą bibliotekarza, dziennikarza, pisarza i aktora, potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury;

 • koncentracja uwagi na wykonywanych ćwiczeniach i zabawach;

 • pionizacja języka i sprawny aparat artykulacyjny;

 • sukces terapeutyczny w postaci rozwoju umiejętności językowych i poprawy wymowy;

 • bogaty zasób słownictwa czynnego i biernego;

 • wypowiadanie się poprawnie zdaniami złożonymi;

 • sprawna komunikacja z otoczeniem i nie przejawianie lęku przed mówieniem.

 1. EWALUACJA:

Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie ankiet i wywiadu z rodzicami. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące czytelnictwo oraz porównanie wyników testu do badania techniki czytania głośnego. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 1. DZIAŁANIA:

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie uczniów i rodziców z

projektem promującym czytelnictwo w szkole

- umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,

- spotkania z rodzicami,

- informacja podczas zajęć i godziny wychowawczej

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

Wrzesień 2019

Ustalenie harmonogramu spotkań w bibliotece szkolnej

W bibliotece jest wesoło” – zajęcia prowadzone dla chętnych dzieci

Nauczyciel bibliotekarz

Cały okres trwania projektu

Książka miesiąca - ranking

Dzieci wybierają spośród czytanych im w danym

miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.

Umieszczanie wyników rankingu na tablicy w

bibliotece

Nauczyciel bibliotekarz

Na koniec każdego miesiąca w trakcie trwania projektu

Moja ulubiona książka” – konkurs plastyczny

Dzieci wykonują ilustrację do najciekawszej, poznanej i

przeczytanej książki. Prace są oceniane i eksponowane na tablicy obok

biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

W trakcie roku szkolnego

Czy znasz twórczość:

- H. Ch. Andersena

- Braci Grimm

- Brzechwy i Tuwima -

konkurs czytelniczy

Uczniowie czytają wybrane baśnie i wiersze

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Wtorek z książką”

Czytanie dzieciom przez zaproszonych rodziców bądź uczniów starszych klas.

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

W trakcie trwania całego projektu

Zostań najlepszym

czytelnikiem roku

szkolnego”- konkurs

czytelniczy

Ocenie konkursowej

podlega

będzie aktywność

i kultura czytelnicza

dzieci, której

wyrazem będzie

liczba wypożyczeń

książek. Nagrody

książkowe zostaną

ufundowane przez

Radę Rodziców.

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

Cały rok szkolny

Konkurs recytatorski

Mam talent!”

Dzieci przygotowują recytację poezji

i prozy dostępnej

w bibliotece szkolnej

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

W trakcie trwania projektu

Szperacz książkowy” – quiz internetowy

Dzieci co miesiąc otrzymują zadanie na platformie Quizis , które mają rozwiązać do końca każdego miesiąca.

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy grup

Cały rok szkolny

Akcja charytatywna

Przekaż książkę bibliotece szkolnej”

Przeprowadzenie zbiórki książek z literaturą polską dla dzieci i dedykacją właściciela.

Nauczyciel bibliotekarz

Cały rok szkolny

Wyjazd na sztukę

do Teatru Animacji w Poznaniu

Chętni uczniowie będą mogli zapoznać się z przedstawieniem teatralnym wybranej baśni.

Wychowawcy grup

W trakcie trwania projektu

Kącik logopedyczny w bibliotece

Zaznajomienie się z literaturą logopedyczną dla dzieci.

Nauczyciel logopeda

W trakcie trwania całego projektu

Spotkania z „Misiem Mówisiem”

Wspólne gry i zabawy językowe

Nauczyciel logopeda

W trakcie trwania całego projektu

Łamańce językowe” – konkurs logopedyczny

Napisanie i wyrecytowanie na pamięć kilkuwersowej rymowanki z trudnościami językowymi

Nauczyciel logopeda

Wychowawcy grup

W trakcie trwania projektu

Logusie” –konkurs logopedyczno-plastyczny

Wykonanie pomocy logopedycznej do danej książeczki z ćwiczeniami

Nauczyciel logopeda

W trakcie trwania projektu


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/virt102008/domains/piglowice.pl/public_html/modules/mod_jmod_slider/mod_jmod_slider.php on line 13