Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

Historia

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - metodyczna.

Agnieszka Jaskuła-Hauke


Notatka graficzna- przedstawianie treści historycznych za pomocą środków wizualnych.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach
Autor: Agnieszka Jaskuła-Hauke
Temat: Notatka graficzna- przedstawianie treści historycznych za pomocą środków wizualnych.
Rodzaj innowacji: metodyczna
Przedmiot: historia
Data wprowadzenia: wrzesień 2021 r.
Data zakończenia: czerwiec 2022 r.

ZAKRES INNOWACJI:

Adresatami innowacji jest grupa uczniów z klas IV – VI. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w trakcie lekcji historii. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei myślenia wizualnego w edukacji. Jest to połączenie zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Staje się to sposobem na uniwersalną komunikację i prosty przekaz, który jest znakiem czasów bazujących na technologiach multimedialnych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do samodzielnej, efektywnej nauki.

I. OPIS INNOWACJI.

Wstęp.

Poniższy program został stworzony w wyniku doświadczeń, jakie zdobyłam podczas wdrażania nowoczesnych metod nauczania w pracy z uczniami szkoły podstawowej, jako nauczyciel historii. Dużym problemem, jaki napotykałam był fakt, iż niektórzy uczniowie nie potrafili uczyć się ze swoich notatek, zeszytów, mieli problem z odszukaniem w zeszycie treści przywoływanych przeze mnie, jakich uczyli się kilka lekcji wcześniej. Szukając ciągle nowych rozwiązań dydaktycznych zauważyłam, że trudne zagadnienia są łatwiej przyswajane przez uczniów, jeśli przedstawione są w sposób obrazkowy, schematyczny, z użyciem koloru czy ikon. Na podstawie wiedzy o zainteresowaniach dzieci dzisiejszymi trendami przekazu tekstu za pomocą obrazu, mogę spodziewać się pozytywnych wyników po wdrożeniu programu. W próbach przeprowadzonych z kilkoma uczniami można zauważyć realne efekty, jakie notatki rysunkowe przynoszą, jeśli chodzi o koncentrację uwagi, zainteresowanie tematem, lepszym zrozumieniem przyswajanych treści. Dlatego chciałabym pomóc uczniom doskonalić techniki myślenia wizualnego i notatki wizualnej.

Innowacja „Notatka graficzna- przedstawianie treści historycznych za pomocą środków wizualnych” jest moją odpowiedzią na utrzymującą się niską motywację do nauki wśród uczniów. Ponadto poprzez jej wprowadzenie na lekcjach pragnę spełnić jeden z wymogów edukacyjnych zawarty w aktualnej podstawie programowej tj. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, czyli kreatywnego przetwarzania i prezentacji informacji, rozwijanie umiejętności uczenia się, stosowanie strategii komunikacyjnych takich jak: identyfikowanie słów kluczy, upraszczanie form wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych. Od kilku lat pracuję z uczniami metodą tworzenia map myśli zamiast tradycyjnych notatek. Obserwując notatki w zeszytach moich podopiecznych zauważyłam, iż wielu z nich bardzo spodobał się ten styl prowadzenia zeszytów i wykorzystują go na wielu przedmiotach. Widzę w nich potencjał i dlatego chciałabym rozwinąć jeszcze ich możliwości. Mam też nadzieję, że ci uczniowie, którzy do tej pory niezbyt radzili sobie z mapami myśli w myśleniu wizualnym zechcą spróbować swoich sił.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV -VI

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, z zasadami tworzenia notatek,
- wykorzystanie myślenia wizualnego w tworzeniu notatek, zapisek, plakatów, projektów, prac wytwórczych uczniów,
- ćwiczenia warsztatowe w czytelnym pisaniu, syntetyzowaniu, klaryfikacji treści, samodzielnym notowaniu przy jednoczesnym uczeniu się nowego materiału,
- poprawa koncentracji na lekcji,
- samokształcenie i poznawanie atrakcyjnych metod uczenia się,
- budowanie własnej wartości.

III. CELE INNOWACJI

Cel główny:
- Zapoznanie uczniów w wiedzą na temat elementów notatki wizualnej, ćwiczenia praktyczne w doskonaleniu tworzenia notatek, klasyfikacja treści za pomocą krótkich opisów, ikon czy obrazów.
- Rozwijanie kompetencji językowych poprzez tworzenie notatek dotyczących zagadnień poznawanych treści historycznych.
- Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym, innowacyjnym, samodzielnymi odpowiedzialnym w organizowaniu procesu uczenia się.
- Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający efektywnemu uczeniu się, tak, aby, by wykorzystać te umiejętności do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.
- Inspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań.
- opanowanie wiadomości z historii według wytycznych podstawy programowej

Cele szczegółowe:
- poprawa koncentracji na lekcjach,
- zaangażowania uczniów na lekcjach, co może się przełożyć na poprawę wyników szkolnych,
- ułatwienie rozumienia i zapamiętania treści lekcji,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w tworzeniu notatek,
- swobodne posługiwanie się elementami alfabetu wizualnego,
- poprawa estetyki notatek uczniowskich, zeszytów szkolnych
- kształtowanie u uczniów kreatywności, wiary w siebie, swoje możliwości,
- uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania,
- aktywizowanie uczniów poprzez dynamiczny charakter stosowanych narzędzi i środków dydaktycznych,
- rozumienie pojęć,
- interpretacja faktów w oparciu o zdobyta wiedzę,
- samodzielne dokonywanie oceny wydarzeń, postaci.

IV. METODY, FORMY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE.

Metody: pokazowa, burza mózgu, badawcza, metoda praktycznego działania, SWAT, metaplan, metody multimedialne: pokaz, film, „fakty- news”,

Formy: indywidualne i grupowe

Środki dydaktyczne: tablica, tablica interaktywna, Internet, bank ikon nauczyciela, mazaki, markery, pióra, kartki białego papieru.

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI).

Osiągnięciem ucznia będzie nauczenie się:

  • zasad tworzenia notatek,
  • podstawowych ikon związanych z edukacją,
  • rysowania prostych postaci, emocji, strzałek, boksów, kontenerów, chmurek, ramek, map myśli,
  • wytworzenie własnego banku ikon,
  • efektywnego rozłożenia notatki w zeszycie,
  • tworzenia notatki z lektury,
  • sposoby zapisu formą linearną, osi czasu, tematyczną,
  • tworzenia plakatów,
  • przyswajanie treści przedmiotowych,
  • uczniów uzdolnionych-prezentacji wizualnych, komiksów edukacyjnych.

Nauczyciel:
- wykorzystuje wiedzę na temat notatek wizualnych w praktyce,
- poznaje lepiej swoich uczniów i ich możliwości,
- nauczy się nowego sposobu prezentowania trudnych dla ucznia treści,
- tworzy bank notatek, które mogą być przydatne na lekcjach,
- podniesie jakość pracy szkoły, usprawniając proces nauczania i uczenia się,
- rozbudzi zainteresowanie tą metoda wśród innych nauczycieli.

VI. TEMATYKA ZAJĘĆ.

W związku z tym, iż zakres wykorzystywanych form graficznych ogranicza się do lekcji, uczniowie poznają poszczególne elementy skorelowane z tematem lekcji. Dopuszczam indywidualną interpretację i inwencję ucznia, jeśli będzie zgodna z założeniem podstawy programowej.

VII. EWALUACJA.

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą przydatności zdobytej wiedzy,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów,

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/virt102008/domains/piglowice.pl/public_html/modules/mod_jmod_slider/mod_jmod_slider.php on line 13