Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjna

pt. Spotkania z alpakami

Imię i nazwisko autora: Małgorzata Piasecka

Nazwa szkoły:

Niepubliczne Przedszkole „Tygryski”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Realizator innowacji: Małgorzata Piasecka

Data wprowadzenia: wrzesień 2021

Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Tygryski”
i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022, czyli okres od 02.09.2021 r. do 24.06.2022 r. z możliwością jej kontynuacji w kolejnych latach.

Opis innowacji

I. Wstęp

Alpaki to roślinożerne ssaki z rodziny wielbłądowatych, zamieszkujące tereny Ameryki Południowej. Z uwagi na to, że w Polsce są jeszcze dość rzadko spotykane, kontakt z nimi dostarcza wszystkim, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, niezapomnianych przeżyć. Sympatyczne zwierzęta o łagodnym usposobieniu i wyjątkowo delikatnym runie wywołują uśmiech i pomagają się odprężyć.

Zajęcia z alpakami polegać będą na przebywaniu ze zwierzętami – przede wszystkim na: głaskaniu, karmieniu i spacerowaniu z nimi. Kontakt z alpakami powoduje uwalnianie endomorfin i obniżanie poziomu hormonów stresu (kortyzolu i noradrenaliny) i jest zalecany nie tylko dla osób z zaburzeniami rozwoju, ale także dla osób przeżywających stresy
i załamania nerwowe lub chorujących na depresję. Opiekowanie się zwierzęciem uczy odpowiedzialności, motywuje do działania w zakresie jego pielęgnacji i nadzoru oraz wyzwala spontaniczną aktywność.

II. Cele innowacji

Cel główny:

rozwijanie w dzieciach i uczniach postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz szacunku do zwierząt

Cele szczegółowe:

– zdobycie informacji na temat nowego gatunku (przedstawiciele rodziny wielbłądowatych, żywienie, pielęgnacja)

– poznanie zwyczajów i reakcji alpak

– kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt

– nauka odpowiedzialności za zwierzę

– rozwijanie działania wszystkich zmysłów;

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

III. Założenia ogólne

Innowacja polega na wzbogaceniu oferty zajęć dodatkowych Niepublicznego Przedszkola „Tygryski” i Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach
o spotkania z alpakami.

Zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów będą trwały ok. 30 minut i będą się odbywały dwa razy w miesiącu. Schemat tych zajęć będzie podobny: przywitanie ze zwierzętami, karmienie marchewką, głaskanie, prowadzenie na smyczy, zabawy
w towarzystwie alpak, pożegnanie z alpakami.

W miarę możliwości spotkania będą się odbywały na świeżym powietrzu –
w wyznaczonym miejscu na boisku szkolnym. W razie niepogody zajęcia zostaną przeprowadzone w sali na parterze szkoły.

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia innowacji)

Po roku zajęć alpakoterapii dzieci i uczniowie osiągną korzyści w sferze:

a) poznawczej -  wzbogacą zasób słownictwa i wiedzę na temat zwyczajów alpak; rozwiną zmysły;

b) emocjonalnej – zwiększą pewność siebie i poczucie własnej wartości, udoskonalą umiejętność wyrażania emocji, rozwiną empatię, zmniejszą swoje lęki;

c) ruchowej – znormalizują napięcie mięśniowe, udoskonalą motorykę (małą i dużą);

d) społecznej – rozwiną umiejętności interpersonalne.

V. Ewaluacja

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie sukcesów i niepowodzeń metod pracy podczas zajęć oraz poinformowanie rady pedagogicznej i zainteresowanych rodziców o jej wynikach. Badanie efektywności założonych celów innowacji odbędzie się poprzez:

- obserwację uczestników,

- wywiad z rodzicami,

- ankiety dla rodziców.

Podsumowanie

W związku z przedłużającym się okresem pandemii COVID-19 wspieranie dobrostanu psychicznego uczniów jest priorytetem naszej szkoły. Spotkania z alpakami są jednym
z podejmowanych przez placówkę działań w tym kierunku – niewątpliwie nawiązanie więzi między człowiekiem a zwierzęciem pozwala na niwelowanie poczucia osamotnienia i generuje pozytywne emocje. Dzięki tym spotkaniom wzrośnie atrakcyjność oferty zajęć skierowanych dla uczniów szkoły oraz przedszkola, co wpłynie na promocję szkoły
w regionie.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Lista uczniów korzystających z zajęć alpakoterapii
  2. Harmonogram spotkań z alpakami